Verschillende vragen over de ouderenzorg komen binnen bij organisaties zoals de ANBO, Adviespunt Zorgbelang en de Nederlandse Zorgautoriteit. Vaak zijn het familieleden – de partner, zoon of dochter, neef of nicht – of bewindvoerders die zich melden bij deze organisaties. De meest voorkomende vragen zetten we op een rij. Daar kunnen we als hele zorgsector lering uit trekken. Want schijnbaar zijn daar onduidelijkheden over en is er winst te behalen. Zie het als een inventarisatie van kansen.

Meldingen over de ouderenzorg

Verblijfkosten

Op het moment dat een oudere net ergens woont, bijvoorbeeld in een serviceflat, een aanleunwoning of zelfstandig in een verzorgingshuis, kan een zorgaanbieder zogenoemde verblijfskosten in rekening brengen. Maar wat valt hier allemaal onder bij de betreffende instelling? Valt personenalarmering hier bijvoorbeeld onder of de dagelijkse activiteiten zoals bloemschikken? En moet een oudere nog apart betalen voor schoonmaak- en waskosten, het tv-abonnement of toiletpapier? De algemene regel is dat zorgaanbieders geld mogen vragen voor extra diensten die dus niet al vergoed worden via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vooraf moet de zorgaanbieder heel duidelijk aangeven welke diensten dit zijn en welke kosten dus voor eigen rekening komen. Dit kan bijvoorbeeld via een prijslijst.

Vergoeding

Welke zaken komen voor vergoeding in aanmerking? Krijgt een oudere bijvoorbeeld een vergoeding bij een gedwongen verhuizing als het verzorgingshuis dicht moet? En wie moet dit aanvragen? En waar? Soms krijgen bewoners van een ouderenzorginstelling een vergoeding om zelf hun dagelijkse lunch te regelen of om een toetje te kopen. Hoe komt een oudere hiervoor dan in aanmerking? Het is belangrijk dat zorgorganisaties hun cliënten daar goed over informeren of hen doorverwijzen naar het zorgkantoor in de regio.

Eigen bijdrage

Veel vragen zijn er ook over de eigen bijdrage: waar moet je als oudere aan bij betalen? Moet dit betaald worden voor een hulpmiddel zoals een hoortoestel, nieuwe bril of orthopedisch schoeisel? Dit kan anders zijn per hulpmiddel. Het Zorginstituut Nederland helpt verder bij dergelijke vragen.

Rechten

Er zijn veel lokketten in de ouderenzorg en mensen verdwalen. Bij welk loket kan een familielid bijvoorbeeld terecht om na te gaan waar hun partner, vader of moeder recht op heeft? Zijn de kosten voor de pedicure of medicijnen bij de apotheek bijvoorbeeld voor rekening van het verpleeghuis? Het Juiste Loket - een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - ondersteunt mensen die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen of niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naartoe moeten. Deel dit zoveel mogelijk met ouderen en hun familieleden, het bespaart hen een hoop zorgen.

Geen plek

Geen plek in een zorginstelling? Dat brengt veel emoties met zich mee. Want wat gebeurt er als er geen plek meer is in een verpleeghuis? En waar kan een oudere dan terecht? Mag de partner hiervan ook mee? Dit zijn fundamentele vragen waar we helderheid over moet worden gegeven. Het zorgkantoor kan daarbij helpen door het bieden van cliëntondersteuning, onder andere via Adviespunt Zorgbelang. En de wachtlijst moet natuurlijk weg, een mooi doel voor alle betrokken zorginstellingen.

Digitalisering

Ook zaken die buiten de zorg vallen, komen aan de orde. Waarom moet een oudere bijvoorbeeld extra betalen voor een acceptgiro omdat niet via een automatische incasso wordt betaald? En waarom kan het digitale dossier niet benaderd worden zonder het hebben van een mobiele telefoon? We zouden vaker via het brede perspectief moeten kijken, heel leerzaam. Want het geeft impact op hun kwaliteit van leven. En we kunnen ouderen naar de juiste vraagbaak door verwijzen. In dit geval: de Nationale ombudsman.

De meest gestelde vragen over de zorg voor ouderen

Het is vaak niet bekend dat zorgkantoren bijvoorbeeld cliëntondersteuning kunnen bieden

Ouderen en familieleden weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen met hun vragen of waar relevante informatie te vinden is. En als ze dan informatie vinden bijvoorbeeld via een zorgaanbieder, dan kunnen ze niet altijd met deze informatie uit de voeten. Familieleden zijn vaak niet bekend met zorgkantoren en het feit dat zij bijvoorbeeld cliëntondersteuning kunnen bieden. Of dat de cliëntenraad van een zorginstelling kan ondersteunen.

Veel vragen gaan over geld en minder over kwaliteit

Wat opvalt: veel vragen gaan over geld. En veel minder over kwaliteit. Waarschijnlijk is dat iets dat ouderen makkelijker direct bespreken met hun zorgverlener. En geld is belangrijk. In de zorg voor ouderen komt dat uit veel verschillende potjes. Daarom is het essentieel dat we met zijn allen als zorgaanbieders, zorgkantoren, overheidsinstellingen en organisaties van patiënten en consumenten goed naar elkaar doorverwijzen. Zodat iedereen de zorg en de (financiële) hulp krijgt waar hij of zij recht op heeft. 

Adviespunt Zorgbelang

Geeft informatie, advies en ondersteuning bij het regelen van hulp of ontevredenheid over geboden zorg.
Zie: https//www.adviespuntzorgbelang.nl.

ANBO

Geeft advies en hulp bij vragen over inkomen, wonen en gezondheid.
Zie: https://www.anbo.nl/.

Juiste loket

Ondersteunt mensen die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, niet weten waar zij voor of ondersteuning naartoe moeten en hier vragen over hebben.
Zie: https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteams/juiste-loket/

Nederlandse Zorgautoriteit

Helpt mensen verder met vragen en meldingen over de tarieven van zorgaanbieders en de rechtmatigheid van declaraties.
Zie: https://www.nza.nl/

Zorgkantoor

Regelt dat mensen in de regio de juiste langdurige zorg krijgen.
Zie: https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren

Zorginstituut Nederland

Helpt bij vragen over vergoeding van zorg uit de Zvw en Wlz.
Zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/contact