Als iemand zorg nodig heeft, dan wil hij die snel ontvangen en van de juiste zorgverlener. Bij voorkeur dichtbij en in de eerste lijn. De wensen klinken simpel, maar de realiteit is weerbarstiger. Mensen komen onnodig op de spoedeisende hulp terecht, of moeten lang wachten op de gewenste behandeling. Om wachttijden terug te dringen, kijkt de NZa kritisch naar nieuwe mogelijkheden in het proces.

Ruimte bieden voor persoonsvolgende zorg

Langdurige zorg rondom de wensen van de cliënt organiseren? Dat is goed mogelijk. Dat bleek uit een experiment met zorgaanbieders, een zorgkantoor en projectteams in de regio’s. Zij investeerden veel in hun onderlinge samenwerking en ontplooiden gezamenlijk initiatieven om cliënten vroeg te informeren over hun keuzemogelijkheden. Waarna de wens van de cliënt het uitgangspunt werd en de zorg daaromheen werd georganiseerd. De NZa maakte het mogelijk door de regels voor bekostiging aan te passen.

Nu we weten dat het kan, en de regels het toelaten, moet het alleen nog vaker gebeuren. Daarin hebben zorgkantoren een sleutelrol, gezien hun wettelijke taak als cliëntondersteuner. Zij kunnen de cliënt helpen met een onafhankelijk adviseur, en samen nagaan welke zorg het best past bij de persoonlijke wensen en welke zorgverlener daar het beste bij aansluit.

Marian Kaljouw
Marian Kaljouw, voorzitter raad van bestuur NZa

"Het succes van het experiment overtuigde ons. Dus pasten we de regels voor bekostiging erop aan. Zodat het nu in heel Nederland mogelijk is persoonsvolgende zorg te organiseren."

Opties voor tijdelijk verblijf

Wie na bijvoorbeeld een operatie of een val in huis tijdelijk verblijf nodig heeft, kan terecht bij verschillende zorgaanbieders. Wachten is in die situaties geen optie. Patiënten moeten snel zorg krijgen, en op de juiste plek. Daarom is een goede samenwerking en coördinatie nodig. Sinds 1 april 2018 is er een landelijk dekkend netwerk van coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf. Mogelijk kunnen deze uitgebreid worden voor alle zorgvormen met tijdelijk verblijf. Op verzoek van het ministerie van VWS analyseerde de NZa de mogelijkheden van bekostiging van deze coördinatiepunten.

De NZa vindt een structurele oplossing voor het bekostigen van coördinatie van de zorg van wezenlijk belang. Als we er in slagen een toekomstbestendige manier van bekostigen tot stand te brengen voor deze coördinatiepunten, biedt dit ook mogelijkheden voor het bekostigen van coördinatie en samenwerking bij andere vormen van zorg, bijvoorbeeld bij multidisciplinaire samenwerking.

Ilse Roubos
Ilse Roubos, beleidsmedewerker NZa

 “Op de langere termijn heeft de bekostiging van deze coördinatiepunten via een aparte prestatiebeschrijving onze voorkeur”, vertelt Ilse Roubos, beleidsmedewerker bij de NZa. “We moeten dan wel goed kijken op welke manier dat mogelijk is in de huidige wet- en regelgeving. Het kost dus wel tijd om die optie te verkennen. Op korte termijn zou je deze coördinatiepunten bijvoorbeeld kunnen bekostigen via een subsidieregeling ten laste van de rijksbegroting. Uiteraard spraken we over deze bekostigingsopties met de coördinatiepunten zelf, met zorgexperts, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook zij delen deze visie. Maar het is uiteraard aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer om hierover een besluit te nemen.”

De NZa vindt een structurele oplossing voor het bekostigen van coördinatie van de zorg van wezenlijk belang. Roubos: “Als we er in slagen een toekomstbestendige manier van bekostigen tot stand te brengen voor deze coördinatiepunten, biedt dit ook mogelijkheden voor het bekostigen van coördinatie en samenwerking bij andere vormen van zorg, bijvoorbeeld bij multidisciplinaire samenwerking.”

Betere samenwerking in de regio

Patiënten de juiste zorg op de juiste plek bieden, dat vraagt van zorgaanbieders in de regio dat ze beter samenwerken. Daar is al veel onderzoek naar gedaan. De NZa publiceerde al diverse rapporten met aanbevelingen hoe zorgaanbieders beter kunnen samenwerken en wat de zorgverzekeraar en het zorgkantoor hierbij kunnen betekenen.

Meepraten?

Met vragen of ideeën bent u van harte welkom bij:

Ilse Roubos, beleidsmedewerker NZa

E-mail: info@nza.nl o.v.v. 'bekostigen coördinatiepunten' t.a.v. Ilse Roubos