Totale kosten Zorgverzekeringswet

Totale kosten Zorgverzekeringswet:

Totale kosten 2018: 47.619,1 (x 1 miljoen)

Verwachte kosten 2019: 50.359,8 (x 1 miljoen)

Bron: Vektis

Medisch-specialistische zorg

Overzicht medisch-specialistische zorg
Overzicht kosten medisch-specialistische zorg.

Bron: conceptbegroting VWS

Bekostiging

Recent hebben we een advies uitgebracht aan de minister van VWS voor het bekostigen van de medische-specialistische zorg op lange termijn. De NZa adviseert om zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg te gaan belonen op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. Contracteren op waarde moet de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. Dit is nodig om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. De kern van dit advies is dat we willen afstappen van het betalen per behandeling, en dus voor de prikkel om zoveel mogelijk te behandelen. Door innovatieve contractafspraken met zorgverzekeraars, worden zorgaanbieders meer beloond voor behandelingen die ook echt waarde toevoegen voor patiënten. De manier waarop zorgaanbieders zorgkosten in rekening brengen kan hierdoor op de langere termijn sterk vereenvoudigen.

Ook onderzocht de NZa voor de derde keer de effecten van integrale tarieven in de medisch-specialistische zorg. Tot 2015 werden de honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten apart bekostigd. Sindsdien ontvangt het ziekenhuis één tarief voor alle kosten van de zorg en maakt zelf afspraken met de vrijgevestigde specialisten over de hoogte van honoraria. De monitor laat zien dat op een aantal belangrijke thema’s zoals kwaliteit, patiëntveiligheid en samenwerking tussen ziekenhuisbesturen en medisch specialisten flinke verbeterstappen zijn gezet. De monitor toont ook aan dat de belangen van specialisten en ziekenhuizen nog meer op één lijn kunnen worden gebracht en dat een doelmatiger inzet van mensen en middelen voor verbetering vatbaar is. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor zorg op de juiste plek, waarbij de patiënt centraal staat. De komende jaren is zeker nog meer inspanning nodig van zowel medisch specialisten als bestuurders van ziekenhuizen.

Wachttijden

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg overschrijden bij een aantal specialismen de normen. Vanwege de verwachte toename van het personeelstekort en demografische- en technologische ontwikkelingen verwachten we dat de wachttijden zonder extra inspanning eerder toe- dan af zullen nemen. Daarom is het belangrijk dat zorgverzekeraars en aanbieders concrete oplossingen met elkaar delen en daar goede afspraken over maken. Taakherschikking en het ‘ontschotten’ van zorg kunnen hier een belangrijke rol spelen. Ook wij helpen mee om deze goede voorbeelden boven tafel te krijgen en te delen met de sector. Daarnaast gaan we ons inzicht in de wachttijden ondertussen verder aanscherpen door herregistratie in een verplicht format.

Toezicht
In februari 2016 hebben wij onze Zienswijze horizontaal toezicht gepubliceerd. We zien de eerste concrete resultaten, omdat ziekenhuizen en zorgverzekeraars constructief met elkaar in gesprek zijn over wat aan verantwoording nodig is om aan te tonen dat gedeclareerde zorg is geleverd.
 

Substitutie van tweedelijn naar eerstelijn
In het akkoord medisch specialistische zorg 2018 is afgesproken om 75 miljoen euro te reserveren ten behoeve van substitutie van de tweedelijn naar de eerstelijn. De partijen hebben de NZa gevraagd om op basis van de contracten te monitoren of de gecontracteerde substitutieafspraken ook daadwerkelijk leiden tot verplaatsing van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn en dus tot het feitelijk leveren van minder zorg in de tweede lijn. Wij hebben deze afspraken gemonitord en de zorgaanbieders en zorgverzekeraars geïnformeerd dat de behaalde substitutie beperkt was. Op basis van de resultaten heeft de NZa geadviseerd om het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg met €6,7 miljoen te verhogen. Zorgaanbieders en verzekeraars hebben voor 2018 voor €6,7 miljoen aan investeringen in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg afgesproken voor het realiseren van de gecontracteerde substitutie-afspraken. Als de afspraken gerealiseerd worden, leidt dat tot een potentiele verlaging van de kosten in de ziekenhuizen van €11,9 miljoen. In het hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022 zijn nadere afspraken gemaakt over de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Voor aankomende jaren krijgen zorgverzekeraars transformatiegelden toegewezen om de verandering naar zorg op de juiste plek nader vorm te geven. De partijen hebben afgesproken dat de NZa regulier de contracten opvraagt en hierover een monitor uitbrengt. Daarin maken we ook zichtbaar welke transformatieafspraken zijn gemaakt.

Eerstelijnszorg

Overzicht eerstelijnszorg
Overzicht kosten eerstelijnszorg.

Bron: conceptbegroting VWS

Geboortezorg

In de geboortezorg gaan steeds meer verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden intensiever samenwerken in integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). De NZa ondersteunt deze intensievere samenwerking door een integraal tarief voor deze IGO’s. Ze maken gebruik van de beleidsregels innovatie. Goede samenwerking in de geboortezorg is essentieel om de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind bij zwangerschap en geboorte te verbeteren en vermijdbare babysterfte tegen te gaan.

Paramedische zorg

Ook met de partijen uit de paramedische zorg verkennen we verbeteringen van de bekostiging. Onze focus hier: niet betalen per behandeling, maar betalen voor een behandeltraject. We onderzoeken de mogelijkheden en we willen experimenteren met verschillende scenario’s. Hiernaast monitoren we op de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de paramedische zorg. Een flink aantal professionals heeft inmiddels meegewerkt aan de enquête. Deze resultaten publiceren we eind 2018 in een monitor.

Farmaceutische zorg

Steeds meer apothekers verenigen zich in collectieven. Bijna 93 procent van de apothekers heeft een contract met een zorgverzekeraar via zo’n collectief, zo is te lezen in onze monitor. Dit betekent dat zorgverzekeraars onderhandelen met 10 collectieven in plaats van 2000 apotheken. Het voordeel voor de collectieven is dat de apothekers zo aan tafel komen bij de zorgverzekeraars, die uiteraard niet apart met 2000 aanbieders afspraken kunnen maken. Daarnaast hebben de apotheken zelf ook baat bij collectief, bijvoorbeeld op het gebied van ict.

Kosten geneesmiddelen

Totale kosten 2018: 4.750,5 (x 1 miljoen)

Verwachte kosten 2019: 5.037,3 (x 1 miljoen)

Bron: conceptbegroting VWS
Kosten hulpmiddelen

Totale kosten 2018: 1.553,2 (x 1 miljoen)

Verwachte kosten 2019: 1.618 (x 1 miljoen)

Bron: conceptbegroting VWS

Huisartsenzorg

Er komt  meer geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken. Dat betekent dat huisartsen voor 1,5 miljoen mensen een extra opslag krijgen (die grens lag voorheen op ruim 920.000 inwoners). Op verzoek van huisartsen hebben we ook opnieuw gekeken naar de elementen die achterstandsproblematiek voorspellen. Vanaf 2019 kan een huisarts een opslag in rekening brengen voor inwoners van wijken waarin het aandeel lage inkomens, mensen zonder baan en mensen met niet-Nederlandse achtergrond relatief het grootst is. De verandering zorgt ervoor dat praktijken in achterstandsgebieden meer inkomsten ontvangen. Een aantal praktijken krijgt echter te maken met een daling in inkomsten. Deze daling is voor de meeste praktijken beperkt. Voor enkele praktijken met een grote impact als gevolg van de herverdeling kijkt de NZa onder voorwaarden naar een tijdelijke overgangsregeling op maat.

Ook zijn de regels voor e-health verruimd. Daardoor kunnen huisartsen per 2019 makkelijker digitale consulten declareren. De prestaties telefonisch consult en e-mailconsult vervallen. Het maakt niet meer uit op welke manier de huisarts het consult met de patiënt organiseert, dat kan in de spreekkamer plaatsvinden, maar ook telefonisch, via de mail of op andere digitale wijze. In de medisch-specialistische zorg zijn de regels voor telemonitoring gewijzigd. Daardoor kunnen specialisten het monitoren van patiënten op afstand makkelijker declareren.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

De NZa heeft in februari 2018 geadviseerd over de wijze waarop wij gezamenlijk met partijen toewerken naar een prestatiestructuur en bekostiging van ZG-zorg per 2020. Het is nog te vroeg en onwenselijk om op dit moment een keuze te maken voor een definitieve prestatiestructuur en bekostigingsmodel voor zintuiglijk gehandicaptenzorg (zg). Het advies richt zich daarom op de vervolgstappen die nodig zijn om per 2020 te komen tot een nieuwe bekostiging. De zg-sector is een relatief kleine en geconcentreerde sector. In totaal zijn er drie aanbieders actief binnen de sector visueel en negen aanbieders actief binnen de sector auditief/communicatief.

Mondzorg

Overzicht mondzorg
Overzicht kosten mondzorg.

Bron: conceptbegroting VWS

Het afgelopen jaar voerden we samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verschillende toezichtacties uit richting de mondzorg. De patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit goed is en dat de (eventueel zelf gedragen) kosten juist zijn. Bij evidente fraude grijpen we in. Ook moet de patiënt goed geïnformeerd zijn over eventuele kosten. Daarom blijft in de mondzorg het speerpunt om de zorgnota zo duidelijk mogelijk te maken. Dit is belangrijk omdat alleen mondzorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in het basispakket zit, en mondzorg aan bijzondere doelgroepen. De meeste volwassenen betalen de kosten voor de tandarts of parodontoloog uit hun eigen zak of via een aanvullende zorgverzekering. Patiënten moeten hun nota dan ook goed kunnen controleren en voor behandelingen boven de  € 250 vooraf een duidelijke offerte krijgen

Voor de komende jaren werken we ook in de mondzorg samen met beroepsgroepen aan kwaliteit, uitkomsten, preventie en transparantie voor de patiënt. 

Wijkverpleging

Overzicht wijkverpleging
Overzicht kosten wijkverpleging.

Bron: conceptbegroting VWS

Bekostiging

De wijkverpleging maakt grote ontwikkelingen door. Steeds meer mensen ontvangen thuis zorg en hebben een zwaardere zorgvraag. Dit vraagt veel van wijkverpleegkundigen, hun organisaties en de zorgverzekeraars. Wij zetten ons samen met alle betrokkenen in om onze regels en ons toezicht aan te laten sluiten bij de praktijk in de wijk.

In 2019 voeren we drie belangrijke wijzigingen door in de regels voor wijkverpleging. Zo zijn de tarieven voor verpleging en verzorging herijkt. Voor de verpleging en verzorging van kinderen maakten we een nieuwe, integrale prestatie. En als laatste introduceren we een registratiestandaard voor het verantwoorden van gedeclareerde zorg. We steunen via regels deze keuze waarin het zorgplan en de planning de basis vormen waarop de geleverde zorg verantwoord wordt: ‘Zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Met deze nieuwe werkwijze hoeven verpleegkundigen geen aparte minutenregistratie meer bij te houden per cliënt. Hierdoor hebben verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd voor de zorg aan hun cliënten.

Wij zetten in ons toezicht niet in op een specifieke manier van registreren, maar gaan er vanuit dat instellingen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij kunnen aantonen dat gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd. Deze verantwoording is belangrijk omdat we willen dat elke investering de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert. Uit de rapportages van het IKZ blijkt dat het aantal signalen in de wijkverpleging toeneemt. Door onze toezichtstrategie transparant te maken, biedt dit duidelijkheid voor de sector hoe zij kunnen omgaan met de werkwijze Zorgplan = planning = realisatie, tenzij.

Alle zorgverzekeraars maken gebruik van de mogelijkheid een integraal tarief af te spreken. We zien een lichte stijging in 2018 ten opzichte van 2017.

Inkoop reguliere wijkverpleging

Bandbreedte
2018

Bandbreedte
2017

% contracten met integraal uurtarfief 95%-100% 82% - 98%
Totaal gecontracteerd integraal uurtarief

€ 2,6 mld

€ 2,3 mld

Bron: NZa monitor contractering wijkverpleging 2018                 

We werken met het veld en diverse universiteiten aan een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Daarin zijn patiëntkenmerken en zorgzwaarte het uitgangspunt. Daarbij leunen we sterk op de inbreng van wijkverpleegkundigen zelf. De focus ligt op goede en betaalbare uitkomsten van zorg. We zullen mogelijke scenario's uittesten bij lopende experimenten.


Uurtarief

Alle zorgverzekeraars hebben in 2018 het integrale tarief aangepast ten opzichte van 2017. In 2017 liep de hoogte van de integrale uurtarieven uiteen van € 44,40 (met één uitschieter van € 36) tot € 79,92 per uur. Het laagst afgesproken tarief is bij bijna alle verzekeraars ongeveer gelijk en varieert tussen de € 44 en € 47. In 2018 loopt de hoogte uiteen van € 42 tot € 87 per uur. Het hoogste tarief ligt daarmee hoger dan in 2017 (€ 79,92). 

Integraal uurtarief zorgverzekeraars 2018

Alle zorgverzekeraars hebben in 2018 het integrale tarief aangepast ten opzichte van 2017. In 2017 liep de hoogte van de integrale uurtarieven uiteen van € 44,40 (met één uitschieter van € 36) tot € 79,92 per uur. Het laagst afgesproken tarief is bij bijna alle verzekeraars ongeveer gelijk en varieert tussen de € 44 en € 47. In 2018 loopt de hoogte uiteen van € 42 tot € 87 per uur. Het hoogste tarief ligt daarmee hoger dan in 2017 (€ 79,92). 

Niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging

Het aandeel niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging stijgt. Zo stijgt het percentage niet-gecontracteerde zorg in 2018 naar 6.2% van de omzet.

Tabel: Ontwikkeling (niet-)gecontracteerde wijkverpleging (Vektis, 2017)
Bedrag in miljoenen 2015 2016* 2017**
Gecontracteerd € 2.743,7 € 2.357,3 € 1.257,6
Niet-gecontracteerd € 36,9 € 104,3 € 83,5
% niet-gecontracteerd 1,3% 4,2% 6,2%

* Eén kleine zorgverzekeraar is uitgesloten
** De analyse van 2017 bevat de declaraties tot en met augustus 2017. Twee zorgverzekeraars (één kleine en één grote) hebben geen gegevens aangeleverd.

Bron: Onderzoek naar (niet-) gecontracteerde zorg in de wijkverpleging, Arteria Consulting

Het aantal aanbieders dat bewust afziet van een contract is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij niet-gecontracteerde zorg lijkt de doelmatigheid onder druk te staan. De kosten per patiënt zijn ongeveer twee keer hoger in de niet-gecontracteerde zorg.

Meerkosten niet-gecontracteerde zorg

Meerkosten niet-gecontracteerde zorg per cliënt per maand in 2017:

januari: 116%

februari: 98%

maart: 92%

april: 97%

mei: 102%

juni: 98%

juli: 100%

Grafiek niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging. Bron: Arteria Consulting

De NZa vindt de stijging van de niet-gecontracteerde zorg een onwenselijke ontwikkeling. Zorginkoop is een belangrijk onderdeel van dit stelsel. Contracteren zou voor partijen moeten lonen. Daarom hebben we in onze monitor een aantal aanbevelingen gedaan om het contracteerproces te verbeteren. We zijn tevreden dat deze hun plek hebben gevonden in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging. Het komende jaar blijven we de ontwikkeling omtrent niet-gecontracteerde zorg nauwgezet volgen en monitoren.

Wachttijden

De NZa investeert in een groter inzicht in de wachttijden in de wijkverpleging. Ook werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars hard om inzicht te krijgen in omvang en aard van de wachttijden. Aanbieders van casemanagement dementie moeten al sinds 1 december 2017 hun wachttijden publiceren. Aanbieders en verzekeraars werken samen om de problemen op te lossen, en met resultaat. In vier van de zes regio’s zijn de wachttijden afgenomen. We blijven monitoren of deze trend doorzet. Als dat nodig is, ondernemen we actie.

Geestelijke gezondheidszorg

Overzicht ggz
Overzicht kosten ggz.

Bron: conceptbegroting VWS

Wachttijden

De wachttijden in de ggz zijn een grote zorg. Ondanks veel activiteiten zijn de wachttijden nog niet gedaald. Samenwerking tussen aanbieders en zorgverzekeraars blijft de sleutel in de problematiek. Er zijn goede plannen, maar nu is het zaak die plannen uit te voeren en resultaten te behalen. De wachttijden moeten omlaag voor de patiënt. Inzicht in de wachttijden is daarvoor noodzakelijk. Daarom hebben wij aanbieders verplicht om hun wachttijden aan te leveren. Een aantal aanbieders hebben we een aanwijzing moeten geven en leveren nu alsnog aan. Wij blijven de ontwikkelingen ondertussen monitoren.

Aanmeldwachttijd en totale wachttijd ggz
Bron: Mediquest

Bekostiging

In de regels rondom de ggz voerden we dit jaar een belangrijke verandering door. Dit betreft de acute psychiatrische hulpverlening. Hiervoor geldt vanaf 2019 een aangepaste bekostiging die beter aansluit op de kosten die crisisdiensten maken.

De tarieven van de ggz hebben we voor 2019 geïndexeerd. Dit jaar beginnen we een uitgebreid kostprijsonderzoek dat we gebruiken om de tarieven voor 2020 te herijken. Ook willen we vanaf 2020 een aantal grote knelpunten in de bekostiging van de ggz en fz aanpakken. In de nieuwe bekostiging werken we niet met tijdsklassen met een minutenregistratie. We werken met helder afgebakende prestaties zoals consulten die begrijpelijker zijn en sneller inzicht geven in de gemaakte kosten. Voor de langere termijn werken we samen met zorgaanbieders en brancheorganisaties aan het verder toetsen van het zorgclustermodel dat bedoeld is om de zorgvraag goed in kaart te brengen. 

Toezicht

In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan een ggz-aanbieder voor het onterecht declareren van de behandeling van mensen met werkgerelateerde burn-outklachten als een behandeling van een psychische stoornis. De behandeling van een burn-out in de ggz wordt namelijk niet vergoed vanuit het basispakket. Omdat de NZa aanwijzingen heeft dat dit vaker voorkomt in de sector is zij een breder onderzoek gestart naar dit onderwerp. Hiertoe zal in het najaar van 2018 een controlereeks plaatsvinden bij verschillende ggz-aanbieders en worden sessies en gesprekken georganiseerd om dit thema bij zorgverzekeraars en andere partijen onder de aandacht te brengen.

De NZa juicht toe dat ggz-instellingen en zorgverzekeraars aan de slag gaan met horizontaal toezicht. Net als in de medisch-specialistische zorg kan dit bijdragen aan goede controles met minder administratieve lasten. Onderling vertrouwen en goede afspraken bieden een basis voor samenwerking tussen zorgverzekeraars en ggz-instellingen op het gebied van horizontaal toezicht. Het is aan de sector om deze handschoen op te pakken. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen en zijn dan ook actief betrokken als toezichthouder bij dit initiatief.

Niet-gecontracteerde zorg

In de ggz is sprake van een stijging van de niet-gecontracteerde zorg, van 4.4% in 2014 naar 6.3% in 2016. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van de niet-gecontracteerde zorg stijgt in dezelfde periode ook van 6.1% tot 8.5%.

Aandeel niet-gecontracteerde ggz

Aandeel niet-gecontracteerde ggz in percentage vergoed bedrag en aantal patiënten

Klasse 4: minder dan 0,5% gecontracteerde zorg

Klasse 3: 0,5% tot 50% gecontracteerde zorg

Klasse 2: 50% tot en met 99,5% gecontracteerde zorg

Klasse 1: meer dan 99,5% gecontracteerde zorg

Bron: Arteria Consulting

De NZa vindt de stijging van de niet-gecontracteerde zorg een onwenselijke ontwikkeling. Zorginkoop is een belangrijk onderdeel van dit stelsel. Contracteren zou voor partijen moeten lonen. We constateren dat partijen in het hoofdlijnenakkoord de intentie hebben afgesproken om de contractering te verbeteren. Het komende jaar gaan we de contractering in de ggz monitoren.

Langdurige zorg

Overzicht langdurige zorg
Overzicht kosten langdurige zorg.

Bron: conceptbegroting VWS en CIZ

De langdurige zorg is in beweging. De afgelopen jaren is er veel veranderd en de komende jaren komt er veel geld bij. Niet alleen in de V&V sector, maar bijvoorbeeld ook bij de gehandicaptenzorg. De cliënt mag wat verwachten van het extra geld dat naar de sector gaat. Zorgkantoren en zorgaanbieders zijn hier samen aan zet. De NZa faciliteert en ondersteunt deze samenwerking. Daarnaast monitoren wij in ons toezicht hoe zorgkantoren hun cliënten informeren over passende zorg (en hoe ze die kunnen krijgen) en de wachttijden voor de langdurige zorg. We stellen in ons toezicht vast hoe zorgkantoren zich inspannen om de doelstellingen uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg te realiseren. We werken samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om te bepalen of de gewenste kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd en de extra gelden voor de verpleeghuiszorg dus goed worden besteed.

Bekostiging
Dit jaar hebben we een grote herijking gedaan voor de tarieven in de langdurige zorg. Doel was om de tarieven beter aan te laten sluiten bij de zorg zoals die in de praktijk geleverd wordt. Daarbij stond betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg voor de cliënten in de Wlz centraal. In alle sectoren binnen de langdurige zorg bleken de tarieven voor de hogere zorgzwaartepakketten (zzp’s) niet kostendekkend. Aan de andere kant hadden de lagere zzp’s te hoge tarieven. Om ervoor te zorgen dat ook de zorg voor cliënten met een zware zorgvraag voldoende toegankelijk blijft, hebben we dit aangepast in de nieuwe tarieven voor de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz die gelden vanaf 2019. De tarieven voor verpleging en verzorging hebben we geïndexeerd. Dat komt omdat er voor 2019 extra geld beschikbaar is gesteld voor de sector waar specifieke verantwoordingsafspraken voor zijn gemaakt. Wij gaan de minister adviseren hoe deze kwaliteitsgelden op termijn het beste kunnen landen in de reguliere bekostiging. Daarin nemen we ook de vraag mee wanneer de tarieven voor verpleging en verzorging kunnen worden herijkt.

Ook hebben we wijzigingen doorgevoerd op het gebied van meerzorg en vervoer. Al deze wijzigingen hebben we gepubliceerd in een digitale kaart. In de Monitor zorg voor ouderen hebben we voor het eerst over de verschillende zorgdomeinen heen het zorggebruik van 65-plussers in kaart gebracht. Het betreft hier een integrale benadering, waarbij niet de domeinen, de instellingen of de inkoper centraal staat, maar waar de zorgvraag van de cliënt wordt gevolgd.

Hoe staat de polismarkt ervoor?

In Nederland zijn in 2018 23 zorgverzekeraars actief verdeeld over 10 concerns. Lees meer over hoe de polismarkt ervoor staat.

Melding doen

icoontje van man die telefonisch melding doet

Uw meldingen en vragen in 2018

Bekijk ons overzicht met meldingen en vragen die de NZa kreeg in 2018.