Bas Jurling
Bas Jurling, unitmanager Toezicht zorgverzekeraars

De NZa toetst tijdens de overstapperiode of:

  • Zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden op tijd publiceren.
  • Zij iedereen accepteren voor de basispolis.
  • Er goede informatie is over de polissen.
  • Deze informatie goed vindbaar is op de websites.
Jeen van Hijum
Jeen van Hijum, senior beleidsmedewerker Toezicht zorgverzekeraars

Komende periode staat in het teken van overstappen. De bühne is aan verzekeraars, de spotlight gericht op hun polissen. Terecht. Ze hebben een belangrijke rol in ons zorgsysteem. De NZa bewaakt dat dit hele systeem goed blijft functioneren. Dat doen we het hele jaar door.

Beleid nagaan

"We nemen kennis van het beleid dat een verzekeraar voert,’ vertelt Bas Jurling, onze unitmanager Toezicht Zorgverzekeraars. Uit het beleid kunnen we veel afleiden. ‘Iedereen kent het verhaal van de verzekeraar die zich richtte op een selecte groep verzekerden – hoger opgeleiden – terwijl ze iedereen moet accepteren voor de basisverzekering. Het beleid schuurde tegen deze acceptatieplicht. Dus grepen we in."

Data analyseren

Daarnaast analyseren we data. Jeen van Hijum, senior beleidsmedewerker bij NZa: "De infrastructuur om data te analyseren wordt steeds beter. Zo krijgen we nu data van Vektis en de zorgverzekeraars. Die bestuderen we zorgvuldig, in eigen huis in een veilige omgeving. We zoeken vooral naar patronen en monitoren jaarlijks of zorgverzekeraars zich aan de regels houden en hoe zij er financieel voor staan."

Signalen uit de markt

Meldingen van verzekerden, zorgaanbieders en (oud-)werknemers van zorgverzekeraars zijn ook reden tot nader onderzoek. Meldingen gaan bijvoorbeeld over te laat gepubliceerde polisvoorwaarden. Of over verschillende polissen die inhoudelijk identiek zijn, maar een andere premie hebben. Bas Jurling: "Zulke signalen nemen we serieus, maar we handelen ook niet overhaast. We bekijken of er meer meldingen zijn die hetzelfde verhaal vertellen. En waar mogelijk toetsen we dergelijke signalen eerst aan de beschikbare data. Dat bevestigt of ontkracht een vermoeden."

Hoe reageren we?

Er is geen vaste methodiek, wel hanteren we een handhavingskader. Per situatie beoordelen we welke aanpak leidt tot het beste resultaat. Dat zijn zelden boetes. Liever spreken we de verzekeraar aan, en geven hem de kans het euvel snel te verhelpen. Die dialoog werkt effectief, ook op de langere termijn. Parallel daaraan nemen we vaak ook andere maatregelen, bijvoorbeeld als het probleem voorkomt bij meer dan één verzekeraar. Dan zoeken we naar een oplossing voor de hele markt. Hierdoor kunnen soms meerdere maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld het aanpassen van de regels of een individuele zorgverzekeraar aanspreken. Dat maakt dat toezicht houden maatwerk is.

Monitor zorgverzekeringen 2018
Omslag Monitor zorgverzekeringen 2018

Jaarlijkse metingen

  • Ieder jaar rapporteren we over ons toezicht op de zorgverzekeraars. Dat doen we in het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees hier de laatste versie.
  • Ook volgen we de financiële resultaten, het aanbod aan polissen en de keuzes van verzekerden in de jaarlijkse Monitor zorgverzekeringen. Lees hier de laatste versie.

In de Monitor zorgverzekeringen 2018 signaleren we bijvoorbeeld dat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren ingeteerd hebben op hun reserves om de zorgpremie te verlagen, en dat de grens daarvan in zicht raakt. Door de stijgende zorguitgaven is de kans dan zeer groot dat de zorgpremies voor de basisverzekering zullen stijgen de komende jaren. Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht van 5 november 2018 bij deze monitor.

Vragen over toezicht op verzekeraars?

Telefoon: 088 - 770 8 770
(lokaal tarief)

E-mail: info@icc.nl

Zorgplicht

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij voldoende zorg in moeten kopen voor hun verzekerden. Wij houden daar toezicht op. Heeft u zorg nodig, maar zijn er bijvoorbeeld lange wachttijden? Neemt u dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar, die kan zien waar u het snelste terecht kunt. Helpt de zorgverzekeraar u onvoldoende? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Ook kunt u dit bij de NZa melden. Wij kunnen niet bemiddelen in individuele zaken, maar kunnen een zorgverzekeraar wel aanspreken als er structureel iets misgaat.

Bekijk in dit filmpje de uitleg over zorgplicht:

(Een animatie. Er schuiven stoelen in beeld. Op één stoel zit een meisje.)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Of je nu jong bent, oud, rijk of arm: Als je zorg nodig hebt, moet je op tijd goede en betaalbare zorg kunnen krijgen. Daarvoor heb je een zorgverzekering. 

(Beeldtitel: Zorgverzekeraar)

VOICE-OVER: Jouw verzekeraar moet zorgen dat deze zorg ook echt beschikbaar is en deze deels of helemaal vergoeden. Dat noemen we zorgplicht. 

(Beeldtitel: Zorgplicht)

VOICE-OVER: Maar deze zorgplicht gaat verder dan dat.

(Een man met een rode baard en een pleister op zijn oog staat voor een ziekenhuis.)

VOICE-OVER: Zo kan jouw zorgverzekeraar helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder als je lang moet wachten op een afspraak. Dat noemen we bemiddelen.

(De man staat naast een verpleegkundige voor een ander ziekenhuis.)

Dus kun je bijvoorbeeld pas na 10 weken terecht bij een arts, behandelaar of een verpleeghuis? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar of je zorgkantoor. Zij kunnen en willen je namelijk graag helpen om een andere zorgaanbieder te vinden waar je al eerder heen kunt.

Het kan voorkomen dat jouw zorgverzekeraar of zorgkantoor je niet kan helpen. Omdat er bijvoorbeeld overal lange wachttijden zijn voor jouw behandeling. In dat geval horen we graag van je. Jouw melding helpt ons beter toezicht te houden op tijdige zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten wij ons samen voor in. Nu en in de toekomst. Meer weten? Bezoek onze website.

(Een getekende skyline met daarboven het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)