Bij de Nederlandse Zorgautoriteit werken we elke dag aan goede en betaalbare zorg, voor nu maar ook voor de toekomst. Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. En deze zorg moet bijdragen aan de kwaliteit van leven. “We houden onze regelgeving doorlopend tegen het licht, omdat we vinden dat de regels moeten aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg. We willen niet belemmeren maar juist stimuleren,” vertelt Josefien Kursten, directeur regulering bij de NZa.

Meer ziekenhuiszorg aan huis

We zien dat mensen steeds langer thuis blijven wonen en dat ook de zorg verplaatst naar de wijk. Gelukkig kan steeds meer ziekenhuiszorg bij mensen thuis plaats vinden. Voor 2020 blijven we digitale zorg ondersteunen en faciliteren met onze regelgeving. “Voor de kwaliteit van leven is het belangrijk dat mensen niet steeds naar het ziekenhuis hoeven reizen. Wij hebben daarom een nieuwe zorgprestatie gemaakt die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt, “ zegt Josefien Kursten. “De waarde die de zorg voor de patiënt heeft moet centraal staan en de plek is daaraan ondergeschikt. We ondersteunen de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.”

Josefien Kursten
Josefien Kursten, directeur regulering bij de NZa

Lokale afspraken

Om de beweging te laten slagen hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars ruimte nodig om afspraken met elkaar te maken. Daar willen wij aan bijdragen. Per 2020 zijn de tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek vrij. We stellen geen maximum tarieven meer vast. Josefien Kursten:  “De behoeften van patiënten en de lokale omstandigheden kunnen per regio heel verschillend zijn. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten de kans krijgen om maatwerk te leveren die bij de lokale situatie aansluit.” Een voorbeeld is het op afstand beoordelen van een dermatologische klacht op verzoek van de huisarts. Ook hiervoor geldt voor de dermatoloog vanaf 2020 een vrij tarief.

Zorgtechnologie

We willen de mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie vergroten. Met het oog op de tekorten op de arbeidsmarkt moeten we op zoek naar alternatieve oplossingen. Daarom hebben we hiervoor een nieuwe, aparte prestatie gemaakt.  De prestatie biedt ‘beloning op maat’. Zorgaanbieder en zorgkantoor mogen samen bepalen welke thuiszorgtechnologie zij inzetten en afspraken maken voor een extra beloning voor bijvoorbeeld monitoren van cliënten op afstand. ”Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg vallen per 2020 onder de bredere beleidsregel. Zo hopen we nieuwe ideeën te stimuleren en implementatie en opschaling van bestaande thuiszorgtechnologie mogelijk te maken.

“Zorg moet bijdragen aan de kwaliteit van leven.”

Ruimte voor experimenten

Om maatwerk te kunnen leveren moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen experimenten. De NZa wil dit mogelijk maken, bijvoorbeeld via de beleidsregel innovatie. Maar ook via de nieuwe beleidsregel voor kortdurend verblijf. Er zijn nu verschillende prestaties voor het opvangen van mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Denk aan eerstelijnsverblijf voor ouderen die in het ziekenhuis hebben gelegen en nog niet mobiel zijn. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen vanaf 2020 samen een proeftuin starten om te experimenteren met de kortdurende zorg waar in de regio behoefte aan is. Verder in dit magazine lees je hier meer over.

Wonen op verschillende plekken

In de gehandicaptenzorg maken we mogelijk dat mensen op verschillende plekken kunnen wonen. Zo kunnen mensen straks gedeeltelijk in een instelling en gedeeltelijk thuis wonen. Op deze manier maken we het mogelijk om mantelzorgers te ontlasten.”

Kiezen voor openbaar vervoer

Ook wordt het mogelijk om de kosten van openbaar vervoer te declareren. Nu kan dat niet en zijn mensen verplicht met duurdere taxi’s te reizen. Josefien Kursten: “ De regelgeving voor 2020 draait om flexibiliteit. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders krijgen de kans om aan te sluiten bij ontwikkelingen als de juiste zorg op de juiste plek en de krapte op de arbeidsmarkt. We gaan er vanuit dat zij de kansen grijpen.”