De NZa maakt regels en tarieven voor de zorg. Dat doen we in nauw overleg met de sector zodat de regels zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk, maar ook ruimte bieden als de zorg verandert. In de palliatieve zorg, waar veel verschillende zorgprofessionals bij betrokken zijn, laten we zien wat er binnen de regels al kan en kijken we mee bij wat er zou moeten kunnen.  

Wegwijzer vergoeding palliatieve zorg

“Er kan meer dan je denkt in de palliatieve zorg.”

‘’Onze regels zijn complex, zeker,’’ erkent projectleider Dorien Mol. ‘’Maar er kan meer dan je denkt. In de palliatieve zorg helpen we aanbieders en zorgverzekeraars door te laten zien wat er al mogelijk is. Als de huisarts bij een palliatieve patiënt samenwerkt met de medisch specialist, hoe krijgen zij dan beiden betaald voor hun inzet?’’

Patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben zelf een kwaliteitskader opgesteld met criteria waaraan goede palliatieve zorg voldoet. De NZa wil daarbij aansluiten en zorgen dat de bekostiging geen belemmering vormt voor het bieden van palliatieve zorg zoals het kwaliteitskader omschrijft. Zodat de palliatieve zorg verbetert en mensen daar kunnen sterven waar zij wensen. Dorien Mol is projectleider palliatieve zorg bij de NZa.

‘’Bij palliatieve zorg zijn vaak veel zorgverleners betrokken: van de huisarts, wijkverpleegkundige, medisch specialist tot de specialist ouderengeneeskunde of de arts verstandelijk gehandicapten,’’ vertelt ze. ,,Vorig jaar hebben we rondetafels georganiseerd waarin zij konden aangeven hoe de bekostiging ingericht moet worden om aan te sluiten bij het kwaliteitskader. Daaruit kwam het faciliteren van de volgende drie elementen: case-management, transmurale samenwerking, en samen beslissen; het liefst door het mogelijk maken van patiëntvolgende bekostiging.  Binnenkort publiceren we een wegwijzer hoe zorgverleners die drie elementen van zorg vergoed kunnen krijgen.’’

Dorien Mol van de Nederlandse Zorgautoriteit
Dorien Mol, Nederlandse Zorgautoriteit

“Er kan meer dan je denkt in de palliatieve zorg.”

De bekostiging is voor alle sectoren anders geregeld, terwijl zowel de wijkverpleegkundige als de huisarts case-management voor een palliatieve patiënt kan oppakken. ,,Ons doel is de huidige mogelijkheden beter inzichtelijk te maken voor het veld, zodat zorgverleners ermee kunnen werken. In de wegwijzer kun je als zorgverlener in één oogopslag zien hoe je jouw inzet voor de eerder genoemde elementen vergoed kunt krijgen.’’

Daarmee zijn de belemmeringen niet weg. ,,Zelfs als bepaalde zorg volgens de regels mogelijk is omdat die past binnen een bestaande prestatie, kan het nog ingewikkeld zijn om er afspraken over te maken met de verzekeraar,’’ erkent Dorien. Maar het begint ermee dat partijen weten wat er mogelijk is.

“We denken al tijdens experimenten mee over nieuwe regels.”

Meedenken over nieuwe vormen van bekostiging

Behalve over een goede uitleg van de bestaande regels, denkt de NZa ook mee over nieuwe vormen van bekostiging. Zo zijn we actief betrokken bij een experiment onder onze beleidsregel innovatie, over betere samenwerking in de palliatieve zorg.

‘’Onder het experiment vallen zeven regionale initiatieven waarin aanbieders transmuraal samenwerken,’’ vertelt Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg van de coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL) die de initiatieven tijdens het experiment ondersteunt met het project Transmurale Palliatieve zorg met passende bekostiging. ‘’Het doel is uiteraard dat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert. Bij alle projecten gaan we na: wat is de kwaliteit, welke basis-elementen hebben ze gemeen en hoe bekostig je die?’’

Maakt het uit dat de NZa vanaf het begin bij het experiment betrokken is? ,,De NZa denkt mee welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn,’ zegt Chantal. ‘’Daardoor fungeert het experiment niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de bekostiging als leerperiode. Als het werkt verbetert de palliatieve zorg, en kunnen we het zo snel mogelijk opnemen in de structurele bekostiging. Dan valt er geen gat als het experiment is afgelopen.”

Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg van PZNL
Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg van PZNL

“We blijven zoeken naar ruimte in de regels.”

Bestaande prestaties verruimen

,,Ik hoop,’ zegt Dorien, ‘’dat we prestaties die we in het experiment maken om de samenwerking tussen zorgprofessionals te verbeteren, veel breder kunnen gebruiken. Stel dat een prestatie prima past in de O&I verrichtingen van de huisartsenzorg. Dan kunnen we ervoor kiezen  een bestaande prestatie te verruimen zodat de zorg die je wilt leveren daarin past.’ Nog een voordeel: ‘’Het maakt de invoering makkelijker, partijen zijn al aan de prestatie gewend.’’