Wij werken op dit moment met de sector aan een nieuwe bekostiging van de verpleeghuiszorg. Minister De Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft ons laten weten dat de voorbereidingen in gang zijn gezet om deze nieuwe bekostiging mogelijk te maken.

De minister stemt in met het ontwikkelen van het door de NZa voorgestelde model om te komen tot nieuwe tarieven (zie voor meer informatie de informatiekaart over de integrale vergelijking). De minister heeft aangegeven voorbereidingen te treffen voor wetswijzigingen die maatwerk in de verpleeghuiszorg mogelijk maken. Het gaat hier om wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktverordening gezondheidszorg (Wmg).

Het ministerie van VWS en de NZa onderzoeken nu een bekostigingsmodel waarbij er op basis van een integrale vergelijking tussen verpleeghuizen, individuele tarieven komen voor verpleeghuizen. Hierbij blijft een grote rol weggelegd voor onderhandeling tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Dit is anders dan de huidige bekostiging omdat die is gebaseerd op landelijke gemiddelden en alleen rekening houdt met de zorgzwaarte van cliënten.

De nieuwe bekostiging van de verpleeghuiszorg zal vorm krijgen in nauwe samenspraak met alle betrokkenen zoals branchevereniging ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Er staan al meerdere bestuurlijke overleggen gepland om te besluiten of we nog steeds op de goede weg zijn en om samen vorm te geven aan het nieuwe bekostigingsmodel. Daarnaast betrekken we de verpleeghuizen bij de nieuwe bekostiging. Dit doen we in de vorm van bijeenkomsten met bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals in werkgroepen en een adviesgroep met sleutelspelers uit het veld.

Integrale vergelijking

De integrale vergelijking is een onderzoek naar de kosten die aanbieders daadwerkelijk maken om kwalitatieve verpleeghuiszorg te bieden. Bij de integrale vergelijking van kosten kijken we niet alleen naar de zorgvraag van de bewoners, maar kunnen we ook andere omstandigheden meewegen. We willen de toekomstige tarieven baseren op de kosten van vergelijkbare verpleeghuiszorgaanbieders. Daarmee kunnen we verpleeghuizen meer maatwerk bieden, met de bijbehorende passende tarieven.  

Planning: welke stappen komen eraan?

Op dit moment loopt een eerste data-uitvraag bij zorgaanbieders voor de nulmeting van de integrale vergelijking. We gebruiken deze data om inzicht te krijgen in de werking van het model en de uitkomsten. De data wordt dus nog niet gebruikt voor tariefregulering. Na overleg met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, VWS en de werkgroepen zal dit leiden tot een advies aan VWS in maart 2020. Op basis daarvan beslist de minister of we verder gaan met de ontwikkeling. Daarna meten we in 2020 en 2021 verder om het model te verfijnen. Pas in 2022 zullen we de tarieven, opnieuw na overleg met alle partijen, stapsgewijs gaan aanpassen.