Op dit moment is er nog te weinig zicht op de patiëntenstromen tussen de verschillenden domeinen van zorg. Dat inzicht is nodig om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft.  

Hanneke Starmans, Beleidsadviseur NZa

“De zorgsector heeft behoefte aan inzicht: waar wordt welke zorg geleverd en is deze plek het meest passend voor de patiënt? Wij monitoren de komende jaren deze patiëntenstromen en gaan hierover in gesprek met de verschillende partijen. In deze eerste monitor Basiszorg umc’s brengen wij de verdeling van topreferente en niet-topreferente zorg in de universitair medische centra (umc’s) in kaart. Het betreft een nulmeting en geeft een goed eerste beeld welke type zorg patiënten op dit moment in umc’s ontvangen. Wij gaan op korte termijn met partijen in gesprek om de resultaten uit deze monitor te bespreken. De monitor geeft voldoende concrete handvatten om op korte termijn acties op te pakken welke bij kunnen dragen aan een betere organisatie van de medisch-specialistische zorg“, aldus Hanneke Starmans, beleidsadviseur NZa.

Verdeling topreferente en niet-topreferente zorg

De NZa onderzocht op verzoek van het ministerie van VWS voor welke zorgvraag patiënten in de universitair medische centra (umc’s) worden behandeld. Eerder sprak het ministerie met de umc's af dat zij zich inspannen om patiënten die geen complexe zorg nodig hebben, te verwijzen naar een algemeen ziekenhuis.  

Uit het onderzoek blijkt dat de universitair medische centra zich inderdaad vooral richten op meer complexe zorgvragen. Toch zien we dat umc’s ook nog zorg leveren die wellicht ook in een ander (algemeen) ziekenhuis plaats kan vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om minder complexe diabeteszorg, oncologische zorg, spoedeisende hulp en korte consulten. Voor bepaalde typen zorgvragen zou ook verkend kunnen worden of de behandeling dichter bij huis of thuis gegeven kan worden.

De zorg nog beter organiseren

Dit onderzoek is een nulmeting: een eerste onderzoek in een reeks. Het biedt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en professionals een handvat om met elkaar in gesprek te gaan over hoe zij de juiste zorg op de juiste plek in de regio kunnen organiseren. De NZa juicht die gesprekken toe. Niet alleen is er dan ruimte voor het verhaal achter de cijfers, ook kan het delen van voorbeelden een inspiratiebron zijn om de zorg nog beter te organiseren.

Samen toewerken naar passende zorg voor de patiënt

Wij gaan op korte termijn met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek om de resultaten uit deze monitor te bespreken en te duiden met elkaar. De monitor geeft voldoende concrete handvatten om het gesprek aan te gaan over de vraag wat er verder nog nodig is aan informatie en wat we met deze eerste resultaten nu al kunnen doen om de medisch-specialistische zorg nog beter te organiseren.

Het ministerie van VWS vroeg ons om deze monitor te continueren voor in ieder geval de komende drie jaar. Voor de vervolgmonitor zullen we ook opnieuw met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek gaan om deze verder te ontwikkelen. Zo werken we samen toe naar passende zorg voor de patiënt.